Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná podoba) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná, elektronická) Sňatky (listinná, elektronická)  Vítání občánků (listinná, elektronická) Volební agenda (listinná, elektronická) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady,  stočné, ubytovací a rekreační poplatky (listinná, elektronická) Smlouvy o odvádění odpadních vod (listnná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa, poplatky (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně, elektronická) Přidělení čísla popisného (listinná, elektronická) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listiná, elektronická)  Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka, seznnam majitelů chat (listnná, elektronicky) Matrika včetně matriční knihy (listinná, elektronicky) JPO potvrzení od lékaře (listině) Ředitel školy (listinná) Významná jubilea (listinná, elektronická) Evidence majitelů psů (listinná, elektronická) Evidence včelstev (listinná, elektronická) Exekuce (listinná, elektronická) Bytové hospodářství (nájemní smlouvy, pohledávková kniha), (listinná, elektronicky) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Veřejné opatrovnictví (listinná, elektronická) Stavební úřad (korespondence, rozestavěné stavby povolené, záměry, rozpracované záměry, ...)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Zpracovatel Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ Sňatky Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv o odvádění odpadních vod Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Matrika Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Informační povinnost Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Veřejné opatrovnictví Stavební úřad
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem obyvatelé s trvalým bydlištěm Novomanželé Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Občané Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Vlastníci nemovitostí Žadatelé Členové JSDH Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Nájemníci Plátci a příjemci Plátci a příjemci Opatrovník sousedé, účastníci správního řízení, majitelé (investoři)
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, exekuce jmenné, datum narození, podpisy jmenné, SPZ, bydliště, podpis jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresnné, stav, datum norezní, místo narození, číslo OP/jiný povolený doklad Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, rodnné číslo, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní, datum narození Jmenné, adresní, kontaktní, podpis, datum narození Jmenné, adresné, datum narození, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, datum narození, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresné, rozhodnutí, datum narození, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, zdravotní stav Jmenné, adresné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, datum narození, adresné Jmenné, adresné, kontaktní údaje Jmenné, adresní, kontakt Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné Jmenné, adresné Jménnné, adresné, datum narození, rodné číslo, kontaktní, zdravotní stav, číslo jednací adresné, datum narození, jmenné, rodné číslo, kontaktní údaje, typ budovy, doručovací adresa, list vlastnictví, (přestupek číslo OP), podpis, číslo účtu 
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci,  Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, zdravotní pojištovna, sociální správa, okresní soud, pověřený úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů Dle spisového a skartačního řádu: S 45 let - personální a mzdové listy, S 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, S 5 let - DPP, DPČ,S 45 let -  mzdové lístky,S 5 let výplatní listiny Dle spisového a skartačního řádu: V5 Dle spisového a skartačního řádu: S 5 Dle spisového a skartačního řádu: S 50 Dle spisového a skartačního řádu: V 5  Dle spisového a skartačního řádu: Hlášení evidence obyvatel V 5; Evidenční listy A 5 Dle spisového a skartačního řádu: Knihy manželství A 75 Dle spisového a skartačního řádu: A 5 (čestné občanství) Dle spisového a skartačního řádu: V 5 (seznamy), A 5  zápisy o výsledku hlasování Dle spisového a skartačního řádu: S 10 dle skartačního řádu dle skartačního řádu Dle spisového a skartačního řádu: V 5  Dle spisového a skartačního řádu: V 6 Dle spisového a skartačního řádu: S 5  Dle spisového a skartačního řádu: A 10  dle skartačního řádu Dle spisového a skartačního řádu: A 5  Dle spisového a skartačního řádu: V 10  Dle spisového a skartačního řádu: A 5  dle skartačního řádu dle skartačního řádu Dle spisového a skartačního řádu: A 5 dle skartačního řádu dle skartačního řádu Dle spisového a skartačního řádu: A 10 Dle spisového a skartačního řádu: A 10 po dobu trvání oprávněného zájmu obce Dle spisového a skartačního řádu: A 100 Dle spisového a skartačního řádu: A 5 Dle spisového a skartačního řádu: V 5 dle skartačního řádu dle skartačního řádu Dle spisového a skartačního řádu: V 5  1 rok? (jako dokumenty na úřední desku) Dle spisového a skartačního řádu: V 10 Dle spisového a skartačního řádu: A 10 Dle spisového a skartačního řádu: A 10 dle skartačního řádu Po ukončení existence stavby 5 let 
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c e c c e c c c c c c c e c c c e c c c c c c c e e c c c e c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
586/1992 Sb., - Zákon o daních z příjmů,
187/2006 Sb., - Zákon o nemocenském pojištění,
120/2001 Sb., - Exekuční řád,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon,
582/1991 Sb., - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
589/1992 Sb., - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
155/1995 Sb., - Zákon o důchodovém pojištění,
37/2003 Sb., - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
592/1992 Sb., - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
262/2006 Sb., - Zákoník práce,
435/2004 Sb., - Zákon o zaměstnanosti,
251/2005 Sb., - Zákon o inspekci práce,
312/2002 Sb., - Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
341/2017 Sb., - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
222/2010 Sb., - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
89/2012 Sb.
Občanský zákoník; Zákon č. 89/2012 Sb. - Díl 2 - Vznik manželství
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
130/2000 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
491/2001 Sb., - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
247/1995 Sb., - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
62/2003 Sb., - Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
275/2012 Sb., - Zákon o volbě prezidenta republiky,
22/2004 Sb., - Zákon o místním referendu,
1/1993 Sb., - Ústava České republiky,
2/1993 Sb., - Listina základních práv a svobod,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
132/2006 Sb., - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
182/2006 Sb., - Insolvenční zákon
114/1992 Sb., - Zákon o ochraně přírody a krajiny,
334/1992 Sb., - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu,
185/2001 Sb., - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
256/2013 Sb., - Katastrální zákon,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví

183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek,
111/2009 Sb., - zákon o základních registrech,
499/2004 Sb., - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
20/1987 Sb., - Zákon o státní památkové péči,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
500/2004 Sb., - správní řád,
269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů,
256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy,
364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy,
193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
500/2004 Sb., - Správní řád,
99/1963 Sb., - Občanský soudní řád,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
111/2009 Sb., - Zákon o základních registrech,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
207/2001 Sb., - Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
133/1985 Sb., o požární ochraně 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů  120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 128/2000 Sb., zákon o obcích,
183/2006 Sb., - Stavební zákon,
500/2004 Sb., - Správní řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
250/2016 Sb., - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
184/2006 Sb., - Zákon odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
20/1987 Sb., - Zákon České národní rady o státní památkové péči,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE