Menu
Obec Mostek
Obec Mostekokres Trutnov

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Mostek

2.1 Důvod a způsob založení povinného subjektu
Obec Mostek vznikla jako územní samosprávní jednotka podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec Mostek je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov, IČ: 75017415

2.2 Podmínky a principy činnosti
Obec Mostek je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost.

Obec Mostek vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

Obci bylo přiděleno Českým statistickým úřadem identifikační číslo organizace 00278157.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Obec Mostek vykonává správu v přenesené působnosti v oblasti matriční. Obec Mostek má i stavební úřad.

Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Statutárním zástupcem obce je starosta.

Mostek 34
54475 Mostek
pokladna, mzdy: 499 691 276
starosta, místostarosta: 499 691 322
stavební úřad: 499 691 344
ústředna, matrika, pozemky: 499 691 208 
Fax: 499 691 344 
E-mail: info@mostek.cz
WWW: www.mostek.cz/
ID Datové schránky: 8ribcna
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mostek 34
  54475 Mostek
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mostek 34
  54475 Mostek
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 13:0014:00 – 17:00Obecní úřad a stavební úřad
  středa8:00 – 13:0014:00 – 17:00Obecní úřad a stavební úřad
 • 4.4 Telefonní čísla

  pokladna, mzdy: 499 691 276
  starosta, místostarosta: 499 691 322
  stavební úřad: 499 691 344
  ústředna, matrika, pozemky: 499 691 208 
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 8ribcna
ČSOB: 125429089/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00278157
DIČ: CZ00278157

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Mostek
  Mostek 34
  54475 Mostek
 • e-mailem: info@mostek.cz
 • elektronickým podáním: e-podatelna@mostek.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 499 691 208
  499 691 344
  499 691 276
  499 691 322

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 13:00 14:00 - 17:00 Obecní úřad a stavební úřad
středa 8:00 - 13:00 14:00 - 17:00 Obecní úřad a stavební úřad

Vzor žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.naleznete zde

Zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a další podání týkající se samostatné  a přenesené působnosti obce Mostek adresujte na poštovní adresu: Obec Mostek, Mostek 34, 544 75  Mostek

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a další podání v elektronické forměpodatelna@mostek.cz - Fax: +420 499 691 344.
Více informací k elektronickému podání naleznete zde

Místo osobního podání písemných žádostí, stížností, návrhů, podnětů a dalších podání:
podatelna Obecního úřadu Mostek, Mostek 34, 544 75  Mostek

Ústní žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a další podání adresujte příslušným zaměstnancům Obce Mostek.

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty a další podání mohou být předloženy volnou formou, není-li na konkrétní typ podání předepsán formulář. Formuláře obce Mostek naleznete zde.


Podání petice se řídí petičním zákonem v platném znění.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky naleznete zde
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv - veškeré výše uvedené zákony naleznete zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Mostek vydává obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Tyto dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na úřední desce v sekci vyhlášky a nařízení.
   

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Obcí Mostek od roku 2012 naleznete zde

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského, poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona.

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Mostek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2007

2008-1_vyrocnizprava2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,25 kB
Vloženo: 16. 9. 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2008

2009-1_zprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 20,22 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

2010-2_zprava2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,28 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

vyrocnizprava2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,23 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

vyrocnizprava2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,12 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

vyrocnizprava013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,85 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

vyrocnizprava014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,88 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

vyrocnizprava2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,39 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

výroční zpráva 2015.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23,5 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

výroční zpráva 2016.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23,5 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

výroční zpráva 2017.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23,5 kB
Vloženo: 3. 1. 2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva 2018.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,99 kB
Vloženo: 3. 1. 2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva 2019.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 507,47 kB
Vloženo: 23. 1. 2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva 2020.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB
Vloženo: 21. 1. 2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 495,98 kB
Vloženo: 10. 1. 2022

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 901,57 kB
Vloženo: 31. 1. 2023

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Výroční zpráva 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 831,35 kB
Vloženo: 10. 1. 2024

8.3 Poskytnuté informace

Informace 2012-1

Informace 2013-1

Informace 2014-1

Informace 2017-1

Informace 2017-2

Informace 2017-3

Informace 2017-4

Informace 2017-5

Informace 2017-6

Informace 2017-7

Informace 2018-1

Informace 2018-2

Informace 2018-3

Informace 2018-4

Informace 2019-1

Informace 2019-2

Informace 2020-1

Informace 2020-2

Informace 2021-1

Informace 2021-2

Informace 2021-3

Informace 2021-4

Informace 2021-5

Informace 2022-1

Informace 2022-2

Informace 2022-3

Informace 2024-1 Typ: PDF dokument, Velikost: 114.49 kB

Informace 2024-2 Typ: PDF dokument, Velikost: 490.51 kB

Informace 2024-3 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.31 MB

17.1  Rozsudky

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:
- doposud
nebyl žádný rozsudek vydán

17.2  Výdaje na soudy

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to četně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
- doposud nebyly vynaloženy žádné výdaje

18. Rejstříky

 

19. Registry, veřejné zakázky, smlouvy

19.1 Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a zákona 14/2017 Sb. (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je fyzicky uložen na obecním úřadě. Nahlížení do registru je možné i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podrobné informace o legislativě vztahující se k nahlížení do registru oznámení naleznete v Zákoně 14/2017 Sb.

 
19.3 Veřejné zakázky
Uveřejnění veřejných zakázek naleznete zde
 
19.3 Registr smluv
Registr smluv naleznete zde
 
19.3 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouvy obce Mostek naleznete zde
 
 

 

 

Návody pro řešení životních situací naleznete na www.portal.gov.cz v rozsáhlé sekci životní situace.

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu naleznete na odkaze Občan na úřadě 

Máte-li konkrétní problém a potřebujete řešit svou životní situaci, můžete ji řešit:
- přímo na Obecním úřadě v Mostku (rádi Vám budeme nápomocni)
- na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem (obec s rozšířenou působností).

Výběr ze životních situací:

Bydlení v Mostku

Pozemky v Mostku

Osobní doklady (nutno řešit na ORP Dvůr Králové nad Labem)

Matrika

Poplatky (místní a ostatní)

Sociální věci (ORP Dvůr Králové nad Labem)

Rodina (ORP Dvůr Králové nad Labem)

Výstavba

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Formulář
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Klikací rozpočet

Rozpočet

Nadace

Dobří andělé

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:417
TÝDEN:2449
CELKEM:1802511